Főoldal Cégünkről Klímakompresszorok Szervízszolgáltatás Kapcsolat GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy a honlap használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, mert a szabályzat
ismerteti a személyes adatok kezelésének és a cookie-k felhasználásának módját. Ön a honlap
használatával a jelen szabályzatot elfogadja.


A Q-MAX Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6320 Solt, Földvári út 108-110.,
cégjegyzékszám: Cg. 03-09-111386, képviselő: Hoffmann Erzsébet ügyvezető) kötelezettséget
vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos összes adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban
foglaltaknak, és a hatályos jogszabályokban meghatározott adatkezelési elveknek.


1. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:
Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:
 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról;
 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.)
 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Inftv.);
 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016/679 (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR)
 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK számú, a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
irányelv (Adatvédelmi Irányelv),
 a 2013. évi V. törvényre a Polgári Törvénykönyvről [pl.: 2:43. § a személyiségi jogok
védelméről, 2:46. § a magántitokhoz való jogról]


2. Fogalmak

2.1 személyes adat:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -
azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.

2.2 hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.3 tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.4 adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5 adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.6 adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.7 nyilvánosságra hozatal:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.8 adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9 adatzárolás:
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő
korlátozása céljából.

2.10 adatmegsemmisítés:
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11 adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy
a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.12 adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.13 harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14 Cookie:
Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap
tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye
a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat,
jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is
kivitelezhetők.

 

3. Kezelt adatok típusai / linkek más honlapokra
Cégünknek fontos az Ön magánszférájának a védelme. A honlapon keresztül különféle típusú
személyes adatokat kezelünk. Ezek közé tartoznak:
· Különféle információk, amelyeket Ön ad meg számunkra a regisztráció, a szolgáltatásaink
igénylése és honlapunk használata során, például a név, cím, e-mail-cím, valamint az Ön mint
felhasználó által feltöltött képfájlok.
A számunkra szükséges információk, amikor Ön hibát jelent a honlapunkon.
· A cookie-k segítségével gyűjtött információk.
Ez a honlap más, cégcsoportunkra mutató honlapokra, valamint partnereink, hivatalos szervizek, más
kapcsolt vállalkozások honlapjaira és közösségi média oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat.
Amikor Ön ilyen, más cégcsoportos honlapra vagy harmadik fél honlapjára mutató linkre kattint,
ügyeljen rá, hogy ezek a honlapok saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek. Ezen honlapok
használatakor ellenőrizze azok adatvédelmi szabályzatait.
Ez a honlap iFrames kereteket is tartalmazhat más cégcsoportos honlapokról vagy harmadik felek
honlapjairól származó tartalommal. Cégünk nem felelős az iFrames keretekben megjelenő, harmadik
felektől származó tartalomért. Az ott megjelenő információkért kizárólag azon honlapok tulajdonosai
felelősek. Cégünk nem ellenőrzi a független honlapok tartalmát, és nem felelős azokért; ezt a külső
tartalmat látogatói számára azok kényelme érdekében biztosítja. Ennek eredményeképpen, ha Ön
ilyen tartalmat is megjelenítő oldalt látogat meg, harmadik fél honlapjairól származó cookie-kat
kaphat. Cégünk nem ellenőrzi ezen cookie-k terjesztését. További információért ellenőrizze a
harmadik fél adatvédelmi szabályzatát.
Tájékoztatjuk, hogy cégünk nem vállal felelősséget harmadik fél honlapjaiért.

 

4. Személyes és nem személyes adatok gyűjtése és felhasználása
Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul
vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Amikor Ön személyes adatokat küld el cégünk számára, mi azzal a céllal tároljuk és dolgozzuk fel az
Önről szóló információkat, hogy válaszoljunk az Ön kéréseire, marketing és piackutatási
tevékenységet végezzünk, elemezzük az értékesítési adatokat, és kapcsolatba lépjünk Önnel oly
módon, ahogyan Ön azt a kapcsolatfelvételre vonatkozó lehetőségek közül választotta. Ha szükséges,
felmérésekben való részvételre is megkérjük, amelyet cégünkkel kapcsolatos marketingre, piac- és
véleménykutatási célokra használunk fel, ha Ön beleegyezik.
Amennyiben a weblapon az adatainak kezeléshez hozzájárul, úgy a hozzájárulás önkéntes.
Hozzájárulása esetén az Ön személyes adatai (vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, stb.)
abból a célból kerülnek tárolásra, hogy a kérését teljesíteni tudjuk, valamint külön hozzájárulása
esetén marketing, piackutatási, ill. az eladások nyomon követése céljából is, ill. azért, hogy Önnel a
Q-MAX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felvegye a
kapcsolatot.
Az adatok feldolgozását a „Q-MAX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: Q-MAX Service Kft.) végzi.
Sajnos az adatok interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen biztonságos. Bár minden
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az Ön személyes adatait megvédjük, nem tudjuk garantálni a
honlapunkon keresztül továbbított adatainak biztonságát. Adatainak továbbítása kizárólag
biztonságos kiszolgáló útján történik.
Az Ön személyes adatait mi nem értékesítjük, és nem osztjuk meg más vállalatokkal azok saját
használatára, az Ön előzetes tájékoztatása vagy – ha szükséges – az Ön hozzájárulása nélkül.
Csak akkor lépünk Önnel elektronikusan kapcsolatba, ha Ön ebbe kifejezetten beleegyezett.
A honlap rendszerteljesítmény és használhatóság tekintetében való optimalizálása, valamint
termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó hasznos információk nyújtása érdekében
automatikusan információkat gyűjtünk és tárolunk az Ön számítógépén található naplófájlokban.
Ebbe beletartozik az Ön Internet Protocol (IP) címe, böngészője típusa és nyelvbeállítása, operációs
rendszere, internet-szolgáltatója (ISP) és a dátum-/időbélyeg. Ezek statisztikai adatok a böngészők
használatáról és felhasználóink internethasználati mintáiról.

Ezeket az információkat arra használjuk, hogy hatékonyan kezeljük a honlapot, többet megtudjunk
felhasználóink honlapon tanúsított viselkedéséről, elemezzük a trendeket és demográfiai adatokat
gyűjtsünk felhasználóinkról összességében. Az összegyűjtött információkat felhasználhatjuk
marketing és hirdetési szolgáltatásaink, valamint kommunikációnk céljára (például a felhasználói
élmény optimalizálása és javítása, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).
Ha személyes adatokkal együtt nem személyes adatokat is felhasználunk, ezeket az információkat
személyes adatként kezeljük mindaddig, amíg összekapcsolva maradnak.


5. Cookie-k használata
A jelen honlap az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív
alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából "cookie"-kat használnak.
Mi az a "cookie"?
A "cookie" általában egy betűkből és számokból álló kis fájl, amelyet a web szerverünk az Ön
számítógépének merevlemezén található böngésző cookie-fájljába küld. A cookie fő célja, hogy web
szerverünk testre szabott honlapokat jeleníthessen meg felhasználóink számára. Ezáltal cégünk
honlap jobban reagálhat a felhasználó egyedi igényeire és személyesebb látogatói élményt nyújthat.
Egyes cookie-k a jelen honlap működése szempontjából fontosak, és automatikusan aktiválódnak a
felhasználók látogatásakor. Egyes cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a felhasználókat az
igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatásokkal és funkciókkal lássuk el, valamint a honlap
egyszerű és gyors működésének biztosítása érdekében testre szabjuk számukra szolgáltatásainkat.
Milyen típusú cookie-kat használ ez a honlap?
Cégünk háromféle típusú cookie-t használhat ezen a honlapon:
A cookie-k osztályozása a következő:
·- nélkülözhetetlen cookie-k,
· teljesítménynövelő cookie-k
· állandó cookie-k.
A nélkülözhetetlen (essential) cookie-k a honlapon való navigációt és a funkciók használatát teszik
lehetővé felhasználóink számára. Ezen cookie-k nélkül a kért szolgáltatások – mint például a
hírlevélre való feliratkozás, a keresési és szűrési beállítások és az ajánlatkérés űrlapok – nem
használhatók.
A nélkülözhetetlen cookie-kat a következőkre használjuk:
· a honlap működésének és funkciói megfelelő végrehajtásának biztosítására,
· a keresési panelen tett beállítások tárolásának lehetővé tételére és
· "kedvenc modelleim" szolgáltatásban.
Teljesítménynövelő cookie-k:
A teljesítménynövelő cookie-k információt gyűjtenek arról, hogyan használják a felhasználók
honlapunkat. Segítenek honlapunk működésének javításában, megismerni, mely területek érdeklik
leginkább ügyfeleinket, és többet megtudni reklámkampányaink hatékonyságáról. Mindezek
segítenek nekünk abban, hogy felhasználóink számára az igényeiknek leginkább megfelelő
szolgáltatásokat és funkciókat kínáljuk.

A teljesítménynövelő cookie-kat a következő célokra használjuk:
· honlapunk használati statisztikáinak létrehozása,
· reklámkampányaink hatékonyságának kimutatása, és
· a nem személyhez kötődő felhasználói viselkedés áttekintése, ezáltal honlapunk
továbbfejlesztése.
Egyes teljesítménynövelő cookie-kat jogosult harmadik felek biztosítanak, de mi nem engedjük,
hogy a cookie-kat a fent említettektől eltérő célokra használják.
Az úgynevezett "állandó cookie-k" a felhasználó számítógépén vagy készülékén tárolódnak a honlap
meglátogatása után is.
Ezek a beállítások vagy preferenciák megőrzésére szolgálnak, hogy javítsák a honlap használatát a
következő látogatáskor. Egyes ilyen cookie-kat jogosult harmadik felek biztosítanak.
Az állandó cookie-kat a következőkre használjuk:
· Olyan ajánlatok biztosítása, amelyek véleményünk szerint érdekelheti felhasználóinkat,
· Média- és reklámpartnereink információkkal való ellátása az Ön látogatásáról, hogy célzott
reklámokat jeleníthessenek meg Önnek;
Egyes "állandó cookie-kat" jogosult harmadik felek biztosítanak, de mi nem engedjük, hogy a
cookie-kat a fent említettektől eltérő célokra használják.


6. Webjelzők és pixel tag-ek
Ez a holnap webjelzőket (web beacon) tartalmaz, melyek "pixel tag" néven is ismertek. A webjelző
egy általában 1 x 1 pixel méretű, gyakran átlátszó grafikus kép, amelyet egy honlapon vagy egy e-
mailben helyeznek el, és amelynek célja a honlapot meglátogató vagy az e-mailt küldő felhasználó
online viselkedésének figyelemmel kísérése. A webjelzőket harmadik személy (jelen honlapon a
Facebook Inc.) technológiái használják a felhasználók honlapon kifejtett tevékenységének
figyelemmel kísérésére.
Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén)
keresett fel egy bizonyos honlapot.

7. Adatkövetés és elemzés
Cégünk többek között a Google Incorporated (szolgáltató és üzemeltető: Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok – a továbbiakban: "Google")
által kifejlesztett "Google Analytics" nevű elemző szoftvert használja a marketing
kommunikációjának folyamatos optimalizálása érdekében. Ez lehetővé teszi az online viselkedés
követését, idő, földrajzi elhelyezkedés és a honlap használata szerint. Az információ gyűjtés pixel
tag-ek és/vagy cookie-k segítségével történik. A pixeleken és/vagy a cookie-on keresztül az
információkhoz anonim módon jutunk hozzá és ezek az információk nem kapcsolódnak össze
személyes adatokkal. Az elemzéshez szükséges összes információ a Google Incorporated szerverein
kerül tárolásra, amely szerverek Mountain View városban (Egyesült Államok, Kalifornia)
találhatóak. Cégünk nem osztja meg ezen információkat harmadik féllel önálló használat céljából.

Amennyiben nem ért egyet az elemzéssel az alábbi címen élhet tiltakozási jogával:
https://www.google.com/contact/


8. Újracélzás
Az újracélzó (re-targeting) cookie-k használatával érdekesebb ajánlatokat tudunk tenni
felhasználóinknak. Az újracélzó cookie-k a számítógépen vagy az internet-felhasználó készülékén
kerülnek mentésre a honlap látogatások során. Ezek a termékek reklámozását teszik lehetővé a
partner és közösségi média oldalakon cégünk termékek iránt érdeklődő felhasználók részére.
A reklámok elhelyezése teljesen anonim módon történik egy cookie technológia alapján. Személyes
adatok (mint például IP-cím vagy hasonlók) tárolására nem kerül sor, és a felhasználói profilokat
sem kapcsoljuk össze az Ön személyes adataival.
Továbbá Önhöz kapcsolódó felhasználói adatokat sem közlünk egyetlen partner vagy közösségi
média oldallal sem. A reklámozás is teljesen névtelen.
Ön bármikor kikapcsolhatja az újracélzó cookie-k használatát a következő linkre kattintva:
https://www.google.com/contact/

 

9. Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása
Számítógépének böngészőjében a menüsáv Súgója tájékoztatja a felhasználókat az alábbi témákban:
· hogyan akadályozható meg új cookie elfogadása a böngészőben;
· hogyan állítható be a böngészőben, hogy az figyelmeztetést küldjön, amikor új cookie-k
érkeznek,
· hogyan tudják teljesen letiltani a cookie-kat.
Ha a cookie-k le vannak tiltva, akkor a jelen honlap tartalmának jelentős része – például a keresés és
szűrés – szintén le lesz tiltva, és előfordulhat, hogy a felhasználó számára releváns ajánlatok nem
helyesen jelennek meg. Ennek megelőzése érdekében javasoljuk a cookie-k engedélyezését.
Számos online kiadvány foglalkozik a cookie-kkal, ha szeretne többet megtudni a témában. Lásd
például: http://www.allaboutcookies.org


10. Kommunikáció a közösségi média hálózatokkal
Ügyfélgondozás és segítségnyújtás a közösségi média útján
Cégünkkel közösségi média csatornáinkon keresztül is kapcsolatba léphet. Például ha üzenetet küld
nekünk vagy valamit közzétesz közösségi média csatornáinkon, az üzenetében vagy posztjában
található információkat felhasználhatjuk arra, hogy utánkövetést végezzünk azon üggyel
kapcsolatban, amely miatt Ön kapcsolatba lépett velünk az Ön által használt közösségi média
csatornán. Annak érdekében, hogy megadhassuk az Ön által kért segítséget, közvetlenül vagy privát
üzenetben további információkat kérhetünk be Öntől, mint például az ügy részletei, név, e-mail,
alvázszám, telefon, hely (város/ország) és/vagy a jármű márkája, modellje és gyártási éve. Az Ön
által megadott információkat nem használjuk fel közvetlen marketing céljára; a szolgáltatások és
termékek továbbfejlesztésére irányuló piackutatás végzése összesített (anonimizált) adatok alapján
történik.

Ügyeljen arra, hogy posztja vagy üzenete ne tartalmazzon érzékeny adatokat, mint például faji vagy
etnikai származás, politikai nézetek, vallási vagy filozófiai meggyőződések. Ügyeljen arra, hogy
nyilvános közösségi média csatornán közzétett üzeneteit bárki el tudja olvasni.

Közösségi média bővítmények:
Facebook
Ez a honlap a facebook.com közösségi hálózat (üzemeltető: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország – a továbbiakban: "Facebook") közösségi
bővítményeit nem eredeti, hanem módosított formában használja.
A honlapon lévő bővítményeket úgy módosítottuk, hogy a személlyel összekapcsolható adatoknak a
Facebook részére történő elküldése csak a Megosztás gombra kattintás után történik meg.
A bővítmény a Megosztás gombra kattintva aktiválódik, és az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot
létesít a Facebook szerverekkel. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül a böngészőbe
továbbítja, amely integrálja azt a honlapba. Ezért nekünk nincs befolyásunk azon adatok körére,
amelyet a Facebook gyűjt ezzel a bővítménnyel; ezen okból tájékoztatjuk Önt a rendelkezésünkre
álló információk alapján.
A Megosztás gombra kattintva a Facebook megkapja az információt, hogy Ön előhívta a hozzá
tartozó oldalt a honlapunkon. Ha Ön be van jelentkezve a Facebookon, akkor a Facebook látogatását
hozzá tudja rendelni az Ön Facebook fiókjához. A bővítmények kezelése során – például a
Megosztás gombra kattintva –, a hozzá tartozó információkat az Ön böngészője közvetlenül
továbbítja a Facebook számára, ahol azt tárolják. Ha Ön nem Facebook tag, a Facebook akkor is
képes az IP-címe megszerzésére és tárolására. A Facebook szerint Németországban csak anonimizált
IP-cím tárolására kerül sor.
A Megosztás gombra kattintás után történő adatgyűjtés céljáról és hatóköréről, az adatok ezt
követően a Facebook által történő feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az Ön ezzel
kapcsolatos jogairól és a magánszférája védelme érdekében konfigurálható beállításokról olvasson a
Facebook adatvédelmi nyilatkozatában https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+
Ez a honlap a "google+1" (Google Plus) (szolgáltató és üzemeltető: Google LLC., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok – a továbbiakban: "Google")
bővítményeit nem eredeti, hanem módosított formában használja.
A honlapon lévő bővítményeket úgy módosítottuk, hogy a személlyel összekapcsolható adatoknak a
Google részére történő elküldése csak a "+" gombra kattintás után történik meg.
A bővítmény a "+" gombra kattintva aktiválódik, és az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a
Google kiszolgálókkal. A bővítmény tartalma ezután a böngészőbe továbbítódik, amely integrálja azt
a megjelenített honlapba. Ez elküldi az információt a Google számára, hogy Ön meglátogatta
honlapunkat.

Ha honlapunk meglátogatásakor Ön be van jelentkezve személyes Google fiókjába a Google Plus
vagy a Google segítségével, a Google a honlap meglátogatását hozzá tudja rendelni ehhez a fiókhoz.
A gombra kattintva ez az információ továbbításra kerül közvetlenül a Google számára, ahol azt
tárolják. Ha meg akarja akadályozni ezt az adattovábbítást, akkor honlapunk meglátogatása előtt ki
kell jelentkeznie Google Plus vagy Google fiókjából.
Nekünk nincs befolyásunk azon adatok hatókörére és tartalmára, amelyeket a Google ezzel a
gombbal gyűjt. Nem tudjuk kizárni annak lehetőségét sem, hogy az Ön IP-címét is gyűjtik és
továbbítják. A Google Inc. által gyűjtött adatok céljával, hatókörével és felhasználásával
kapcsolatban olvassa el adatvédelmi nyilatkozatukat: https://developers.google.com/+/web/buttons-
policy
Ha Ön Google Plus tag, vagy bejelentkezett a Google-ra, és nem szeretné, hogy a Google adatokat
gyűjtsön, amikor megjeleníti honlapunkat, akkor honlapunk előhívása előtt ki kell jelentkeznie a
Google Plus vagy Google alól.


11. Személyes adatairól való tájékoztatáshoz fűződő jog / Helyesbítés, letiltás és törlés
Bármikor felvilágosítást kérhet az Önről tárolt személyes adatokról, az adatok eredetéről, az adatokat
megkapó személyekről, a tárolás céljáról, valamint azon személyekről és entitásokról, akiknek
rendszeresen továbbítjuk az Ön személyes adatait. Továbbá joga van adatainak frissítését,
helyesbítését, letiltását vagy törlését kérni a jogszabályokkal összhangban.
Ha személyes adatokat adott meg nekünk, és szeretné tudni, milyen személyes adatokat tárolunk
Önről, vagy ha információt szeretne kérni adatainak felhasználásáról vagy annak helyesbítését/
letiltását / törlését igényli, lépjen kapcsolatba velünk a qmax@qmax.t-online.hu címen, valamint
leiratkozásra az alábbi leiratkozó linket is használhatja http://www.q-max.hu/leiratkozas.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: 
• A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a
jelen Adatkezelési Szabályzatban jelzett módon, illetve Q-MAX Kft. feltüntetett elérhetőségein.
• Felhasználó kérelmére Q-MAX Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Q-MAX Kft. a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja
meg a tájékoztatást.
• Q-MAX Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
• Q-MAX Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes
adat törlését kizárta.
• Q-MAX Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt
adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
• A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben Q-MAX Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

• Q-MAX Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót értesíti. Az értesítést
mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Q-MAX Kft. -re vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Q-MAX Kft. , adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
• Q-MAX Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Q-MAX Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
• Amennyiben a Felhasználó Q-MAX Kft. -nek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen
– annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.


12. A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.
A személyes adatok törlése akkor történik, ha kezelése jogellenes, azt az érintett kéri az Infotv.-ben
meghatározottak szerint, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a Q-
qmax@qmax.t-online.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított
15 munkanapon belül törli az adatokat.

13. Változások az adatvédelmi szabályzatban
Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre. Kérjük,
rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy
változtatások miatt.
A Q-MAX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot,
hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan

módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával
elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. Jogérvényesítési lehetőségek:
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján
bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos
kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az qmax@qmax.t-
online.hu e-mail címen.


15. Adatkezelő nyilatkozata:
Az adatkezelő Q-MAX Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát és
kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen
tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.
Adatbiztonság körében az Adatkezelő Q-MAX Kft. kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról,
kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az
eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített
személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra
hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
16. Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk. 

Q-max Kft.
TUV
Új Széchenyi Terv
©2014QMAX. - Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési tájékoztató

Weboldalunk megfelel a 2018-as adatvédelmi törvény rendelkezéseinek.

Készítette: DevelMedia